Alegemene Voorwaarden


Onderhevige algemene verkoopsvoorwaarden zijn als handgeschreven te beschouwen.


1. Alle aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis.

2. De leveringstermijnen zijn opgegeven ten titel van aanwijzing en binden ons in geen geval.

3. De goederen, zelfs deze die vrachtvrij door onze eigen diensten worden afgeleverd, reizen op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling.

4. Ingeval de koper geen voorbehoud maakt binnen de 2 dagen van de datum van onze verkoopbevestiging beschouwen wij de verkoopsvoorwaarden als definitief aangenomen.

5. De koopwaren zijn van gewone handelshoedanigheid, zonder verbintenis. Zo zij niet aan de vereisten beantwoorden, brengt dit hun vervanging mede, zonder verdere verplichtingen van onzentwege.

6. Er zal geen gevolg gegeven worden aan klachten welke niet binnen de 2 dagen na levering schriftelijk worden ingediend.

7. Wij behouden ons het recht voor een waarborg te eisen, ook tijdens de lopende koop, en ingeval van weigering, de levering te schorsen.

8. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de bestellingen kontant betaalbaar bij levering. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot algehele betaling bekomen werd. Hoger vermelde clausule vormt een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van de verkoper, waarmee de koper instemt.

9. Bij gebreke aan betaling van het volledig bedrag van de factuur zoals voorzien in artikel 8 van de voorwaarden, zal het bedrag van deze factuur verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 85 €, en een conventionele moratoire rente 8% die loopt vanaf de levering, onverminderd eventuele gerechtskosten bij een verdere inningsprocedure.

10. Wissels stellen geen afwijking aan de algemene verkoopsvoorwaarden : meer, alle kosten (bank, disconto, protestkosten) zijn ten laste van de betrokkene. Wissels brengen in geen geval schuldvernieuwing mede.

11. Ingeval betwistingen, is enkel de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Veurne, bevoegd.


Neem Contact Op

Openingsuren
Ma-Vrij: 8.30-12u / 13-18u
Gesloten op de middag tussen 12u en 13u.